ติดต่อเรา

กลุ่มซีพีเอฟ เชื่อว่า พนักงานเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าที่สุด เป็นหัวใจสำคัญในความสำเร็จของบริษัท หรืออีกนัยหนึ่ง คือ “ทุนมนุษย์” ที่จะต้องมีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อมีคุณค่าเพิ่มขึ้นกับบริษัทและตัวพนักงาน ด้วยพนักงานมากกว่า 60,000 คนในประเทศไทย และอีกกว่าสิบประเทศทั่วโลก เราเน้นความสำคัญในการสร้าง และพัฒนาความเป็นมืออาชีพแก่พนักงาน เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทันโลกของเทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและเตรียม พร้อมกับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของธุรกิจบริษัท เพื่อทำงานทั้งใน ประเทศไทย และทุกภูมิภาคทั่วโลก เมื่อท่านเข้ามาร่วมงานกับเราแล้ว เราจะทำหน้าที่ให้ความรู้ สอนงาน มอบหมายงานที่ท้าทายและสร้างเสริมความสามารถ และศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนความ เป็นมืออาชีพ และรวมถึงการปฏิบัติตนเป็นคนดี มีความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทัวร์ INBOUND / OUTBOUND (TOUR OPERATION) อัตราที่รับ :3 อัตรา เงินเดือน : ตามที่ตกลง พิจารณาตามประสบการณ์และความรู้ความสามารถ รายละเอียดงาน : – ประสานงานกับทางประเทศญี่ปุ่น – จัดการเรื่องโปรแกรมทัวร์ โรงแรม รถรับส่ง และไกด์ สถานที่ปฏิบัติงาน : เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ คุณสมบัติผู้สมัคร :เพศชาย/เพศหญิง อายุ 23-30 ปี วุฒิ: ปริญญาตรี สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี มีประสบการณ์ในด้านทัวร์ INBOUND และ OUTBOUND อย่างน้อย 2-3 ปี มีสัญชาติไทย สามารถทำางานเป็นทีมได้ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่แผนกบัญชี อัตราที่รับ :1 อัตรา เงินเดือน : ตามที่ตกลง พิจารณาตามประสบการณ์และความรู้ความสามารถ รายละเอียดงาน : – ตรวจสอบรายละเอียด รายได้ – ต้นทุนต่างๆ ของกรุ๊ปทัวร์ สถานที่ปฏิบัติงาน : เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ คุณสมบัติผู้สมัคร :เพศหญิง อายุ 23-35 ปี วุฒิการศึกษา :วุฒิปวช. ขึ้นไป สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี มีความอดทน ชอบทำงานเกี่ยวกับตัวเลข มีความละเอียด รอบคอบ ถ้ามีความรู้ ความสามารถ หรือเคยทำบัญชีในธุรกิจทัวร์ INBOUND จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีสัญชาติไทย สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตรงต่อเวลา มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ที่เพิ่งจบการศึกษามาใหม่ยังไม่มีประสบการณ์ ก็สามารถสมัครงานได้