ติดต่อเรา

ประกาศปรับคาธรรมเนียมเชื้อเพลิงเสนทางไปกลับ  กรุงเทพฯ – ซัปโปโร (Fuel Surcharge / Tax Code : YQ)  บมจ.การบินไทย ขอแจง คาธรรมเนียมเชื้อเพลิง (Fuel Surcharge / Tax Code : YQ) สําหรับเสนทางไปกลับ กรุงเทพฯ – ซัปโปโร โดยมีผลบังคับใชสําหรับการออกบัตรโดยสารตั้งแตวันที่1 กุมภาพันธ 2557 เปนตนไป

TG Fuel Surcharge

ชั้นหนึ่ง/ชั้นธุรกิจ Flight coupon ละ USD 122.00 (หรือเทียบเทา) ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม/ ชั้นประหยัด Flight Coupon ละ USD 100.00 ( หรือเทียบเทา) หมายเหตุ: คาธรรมเนียมประกันภัย (Insurance Surcharge / Tax code : YQ) ยังคงเก็บ Flight Coupon ละ USD5.00 ตามเดิม  

รายละเอียดเพิ่มเติม