ติดต่อเรา

ปรับคาธรรมเนียมเชื้อเพลิงเสนทางไปกลับ กรุงเทพฯ – โตเกียว  สำหรับบัตรโดยสารที่ออกตั้งแต่วันที่  1 กุมภาพันธ์ 2014 จนถึง 31 มีนาคม 2014 จำนวนเงินที่คิดค่าบริการอาจมีการ  เปลี่ยนแปลง ดังนี้ ANA Fuel Surcharge   ANA Fuel Surcharge Detail  

รายละเอียดเพิ่มเติม