ติดต่อเรา

ขอคืนบัตรโดยสาร

เงื่อนไข

การขอคืนบัตรโดยสาร

  1. Refund ได้ | ต้องเป็นบัตรโดยสารประเภทขอคืนเงินได้ 2. Not Expire | บัตรโดยสารต้องยังไม่หมดอายุ 3. ไม่ No show | หากมีการจองแล้วไม่ได้ยกเลิก อาจไม่สามารถคืนเงินได้ หรืออาจเสียค่าปรับ 4. บัตรโดยสารต้องยังไม่ผ่านการใช้งาน บางกรณีใช้แล้วขาไป ก็อาจคืนเงินเฉพาะขากลับได้ แล้วแต่เงื่อนไข

ขั้นตอนการขอคืนบัตรโดยสาร

1. กรุณากรอกแบบฟอร์มการขอคืนบัตรโดยสาร โดยระบุข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน

2. หลังจากที่ลูกค้าส่งแบบฟอร์มการขอคืนบัตรโดยสารแล้ว ลูกค้าจะได้รับหมายเลข Refund Case No. กลับทาง Email

ภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้รับรายละเอียดการขอคืนบัตรโดยสารเรียบร้อยแล้ว

3. ตั๋วเครื่องบินที่ยังไม่ได้ใช้งานทั้งขาไปและขากลับ Air Ticket Hero การันตีการคืนเงินภายใน 90 วัน

4. ตั๋วเครื่องบินที่ใช้แล้วบางส่วน (Partial use) ระยะเวลาการดำเนินงานการขอคืนบตรโดยสาร จะขึ้นอยู่กับทางสายการบินเป็นผู้กำหนด

5. ลูกค้าสามารถติดตามการขอคืนเงินได้ที่ refund@airtickethero.com หรือ Line ID : airtickethero

โดยกรุณาระบุ Case No. เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบข้อมูล